Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru

Визовые вопросы


С 1 августа 2019 года в Генеральном консульстве России в г.Хошимине начинает функционировать система записи на прием по вопросам подачи документов на визу. Запись осуществляется на сайте по адресу: http://hochiminh.kdmid.ru/queue

Заявка на подачу документов должна быть оформлена на человека, подающего документы на визу. Документы иного лица, имя которого не соответствует указанному в записи, приниматься не будут.

По одной заявке может быть подан только один комплект документов, поэтому при подаче документов несколькими людьми, зарегистрироваться в системе должны все.Обращаем Ваше внимание: документы на визу без предварительной записи приниматься не будут.

Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019 Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga bắt đầu áp dụng hệ thống đăng ký điện tử lịch hẹn nộp hồ sơ xin visa. Việc đăng ký lịch hẹn được thực hiện tại địa chỉ: http://hochiminh.kdmid.ru/queue-vi

Khi đăng ký lịch hẹn cần đăng ký tên người sẽ nộp hồ sơ xin Visa. Hồ sơ sẽ không được tiếp nhận nếu tên người đăng ký lịch hẹn không phải là tên người nộp hồ sơ.

Mỗi một lần đăng ký lịch hẹn chỉ tiếp nhận một bộ hồ sơ, vì vậy, để nộp hồ sơ cho nhiều người cần phải đăng ký vào hệ thống tên của tất cả những người này. CHÚ Ý: Hồ sơ xin Visa sẽ không được tiếp nhận nếu không đăng ký lịch hẹn trước.

From August 1, 2019 Consulate General of the Russian Federation in Ho Chi Minh City introduces the electronic appointment booking system to submit visa applications.You can book an appointment through the website http://hochiminh.kdmid.ru/queue-en

Each appointment shall be booked for the applicant submitting the visa application.In case of discrepancy between the data specified in the system and data of the applicant, such documents are not accepted for consideration.

Booking one appointment in the system provides the possibility of submitting only one visa application. If a group or several applicants submit documents all shall be registered in the system. Visa applications that are not registered in the electronic appointment booking system are not accepted for consideration. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации  иностранный гражданин вправе самостоятельно заявить о себе как о высококвалифицированном специалисте, обратившись в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации с ходатайством, содержащим сведения, подтверждающие опыт его работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, и согласие на внесение указанных сведений в банк данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности и на предоставление указанных сведений потенциальным работодателям или заказчикам работ (услуг) на территории Российской Федерации.

Форму ходатайства Вы можете получить у сотрудника визовой секции. После размещения сведений об иностранном гражданине как о высококвалифицированном специалисте на сайте МВД России  работодатель и заказчик работ (услуг) самостоятельно осуществляют оценку компетентности и уровня квалификации иностранных граждан, которых они желают привлечь в качестве высококвалифицированных специалистов, и несут соответствующие риски.

В целях проведения переговоров с работодателем или заказчиком работ (услуг) и заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) иностранному гражданину может быть оформлена обыкновенная деловая виза для въезда в Российскую Федерацию сроком действия до тридцати суток при наличии у него письменного предложения о въезде в Российскую Федерацию для проведения соответствующих переговоров, направленного такому иностранному гражданину работодателем или заказчиком работ (услуг).

QUY ĐỊNH VỀ CẤP VISA CHO CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀ CHUYÊN GIA TAY NGHỀ CAO

Theo luật pháp Liên bang Nga công dân nước ngoài có quyền tự giới thiệu bản thân là chuyên gia có tay nghề cao, khi gửi đơn yêu cầu tới cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự Liên bang Nga. Đơn thư này cần chứa các thông tin xác nhận kinh nghiệm,  kỹ năng hoặc các thành tựu của đương đơn trong lĩnh vực hoạt động cụ thể và đương đơn xác nhận sự đồng ý của mình đưa các số liệu này vào ngân hàng dữ liệu về quá trình công tác của công dân nước ngoài và sẵn sàng cung cấp các dữ liệu này cho bên thuê lao động tiềm năng hoặc các nhà đặt hàng (dịch vụ) trên lãnh thổ Liên bang Nga. Quý vị có thể nhận mẫu đơn từ cán bộ phòng Visa.

Sau khi điền các thông tin về công dân nước ngoài là chuyên gia có tay nghề cao trên trang web của Bộ Nội vụ LB Nga, bên thuê lao động hoặc nhà đặt hàng (dịch vụ) tự mình đánh giá trình độ và tay nghề của các công dân nước ngoài mà mình mong muốn tuyển dụng như là những chuyên gia tay nghề cao và tự chịu rủi ro do sự lựa chọn này.

Với mục đích thương thảo với nhà tuyển dụng hoặc nhà đặt hàng (dịch vụ) và ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dân sự về thực hiện công việc (cung cấp dịch vụ) công dân nước ngoài có thể được cấp Visa công tác phổ thông nhập cảnh vào Nga với thời hạn đến 30 ngày nếu công dân này có văn bản của bên thuê lao động hoặc nhà đặt hàng (dịch vụ) gửi cho mình yêu cầu nhập cảnh vào Liên bang Nga để thực hiện các thương thảo nói trên.

ON OBTAINING VISAS BY FOREIGN CITIZENS – HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS (HQS) The Russian legislation provides that a foreign citizen has the right to declare himself/herself as a HQS by applying to a diplomatic representation or consular office of the Russian Federation a request proving his/her working experience, skills, achievements in a particular field of activity as well as his/her agreement to provide this information to the foreign citizens’ working activity data bank as well as to a potential employer or a job (service) consumer in the Russian Federation.

A visa section employee provides an application request from. After the information about a foreign citizen-HQS is posted on the web-site of the Ministry of Internal Affairs of Russia an employer or a job (service) consumer accesses skills and the level of qualification of foreign citizens they want to hire as highly qualified specialists and bear all relevant risks.

An ordinary business visa (for a period not exceeding 30 days) may be issued to a foreign citizen to enter the Russian Federation for the purpose of negotiations with an employer or a job (service) consumer and sign a labor or civil law contract for supply of labor (services). Such visa may be issued given a written request to enter the Russian Federation for the purpose of relevant negotiations issued by an employer or a job (service) consumer to the foreign citizen.